Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice oraz drodzy Uczniowie.

W dniu 1 września rozpoczynamy naukę w roku szkolnym 2020/2021 w formie stacjonarnej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach będzie funkcjonował z zachowaniem wszystkich aktualnych wytycznych GIS, MZ, MEN oraz wewnętrznych procedur przeciwepidemicznych.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 01.09.2020:

Godzina 8:00 uczniowie klas 7 oraz 8 Szkoły Podstawowej ( wejście boczne na dużą hale gimnastyczną)

Godzina 9:00  uczniowie klas 4,5 oraz 6 Szkoły Podstawowej ( wejście boczne na dużą hale gimnastyczną)

Godzina 10:00 uczniowie klasy 2 oraz 3 Szkoły Podstawowej ( wejście boczne na dużą hale gimnastyczną)

Godzina 11:00 uczniowie klasy 1 ( wejście boczne na dużą hale gimnastyczną)

 

Uczniowie klas 2-8 biorą udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego bez obecności rodziców.

Przed wejściem na hale uczniowie dezynfekują ręce, mają założone maseczki lub przyłbice, zachowują dystans społeczny, a podczas uroczystości przebywają wraz ze swoim wychowawcą w wyznaczonej strefie. Po zakończeniu uroczystości uczniowie rozchodzą się do domów.

W rozpoczęciu roku szkolnego dla klas pierwszych może brać udział tylko jeden rodzic/ opiekun każdego dziecka. Przy wejściu na hale rodzic/ opiekun oraz dziecko dezynfekują ręce i udają się w wyznaczone miejsca    ( dzieci na środku sali, a rodzice/ opiekunowie z zachowaniem dystansu społecznego na trybuny hali). Rodziców/ opiekunów oraz uczniów  na terenie szkoły obowiązuje nakaz noszenia maseczki lub przyłbicy.

ROGI OBFITOŚCI– Chętni rodzice/ opiekunowie przynoszą rogi obfitości ze sobą i podczas trwania akademii mają je przy sobie. Podczas uroczystości każdy z rodziców/ opiekunów będzie miał możliwość  wręczenia rogu obfitości swojemu dziecku.

Prosimy rodziców/ opiekunów by w miarę możliwości w dniu 1 września dzieci dostarczyły swojemu wychowawcy załącznik nr 1 do Procedur i wytycznych przeciwepidemicznych w zakresie funkcjonowania szkoły        ( załącznik składa się z dwóch stron ).  Rodzice/ opiekunowie którzy nie będą mogli wydrukować i dostarczyć w/w dokumentów w dniu 1 września prosimy o dostarczenie dokumentacji najpóźniej 2 września. Druki będą do  odbioru w dniu 1 września u wychowawcy klasy. Poniżej znajduje się link do pobrania:

załącznik nr 1

Stołówka szkolna– informujemy, że od dnia 7 września będzie w szkole funkcjonowała stołówka szkolna. Do dnia 03.09.2020 należy dostarczyć do wychowawcy klasy kartę zgłoszenia na obiady.

Druk zgłoszenia uczeń może otrzymać od wychowawcy klasy lub można go bezpośrednio pobrać  w linku poniżej:

karta_obiadow_deklaracja 2020

Zgodnie z nowelizacją przepisów, dyrektor placówki po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach może zawiesić zajęcia stacjonarne, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. W zależności od sytuacji zwieszenie może dotyczyć danej grupy, klasy, poszczególnych zajęć lub całej szkoły.

W związku z powyższym szkoła wraz z organem prowadzącym będą stale analizowały bieżącą sytuację w szkole i jej otoczeniu, a poszczególne przypadki będą konsultowane z  Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach.

SZKOŁA OD 1 WRZEŚNIA 2020

Załączniki:

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Procedury oraz wytyczne przeciwepidemiczne w zakresie funkcjonowania Szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach obowiązujące od dnia 1 września 2020r.

z poważaniem,

dyrektor ZSP w Pilchowicach

Łukasz Kwiotek

 

Print Friendly, PDF & Email

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców

Prosimy Państwa o zapoznanie się z listem Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, w którym poruszony został temat mobilnej aplikacji ProteGo Safe. ProteGO Safe jest narzędziem, które powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

Print Friendly, PDF & Email

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że w dniu 31 lipca br. ( piątek ) będą wydawane zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Zaświadczenia będą wydawane od godziny 10:00 do godziny 14:00 na portierni szkolnej ( główne wejście do budynku szkoły ).

Zaświadczenie odbierają uczniowie po okazaniu legitymacji szkolnej bądz rodzice/ opiekunowie ucznia.

Print Friendly, PDF & Email

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie,

mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie naszych uczniów, proponujemy nastepujące formy odbioru tegorocznych świadectw.

Dla chętnych osób w dniu 26 czerwca – według zasad i harmonogramu przedstawionego poniżej:

HARMONOGRAM I ZASADY ODBIORU ŚWIADECTW 26 CZERWCA

lub w sposób indywidualny od dnia 29 czerwca po wcześniejszym uzgodnieniu daty oraz godziny z sekretariatem szkoły.

Jednocześnie przypominamy o konieczności oddania do biblioteki szkolnej  podręczników oraz lektur.

 

Z poważaniem,

Łukasz Kwiotek,

dyrektor ZSP w Pilchowicach

Print Friendly, PDF & Email

Stypendium Wójta dla uzdolnionych uczniów.

 

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami naukowymi
i artystycznymi mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium wójta.

Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XII/115/19 Rady Gminy Pilchowice
z dnia 24.10.2019 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Pilchowice.

Zgodnie z uwagami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informuję, że podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium jest uczeń działający poprzez rodzica czy opiekuna prawnego.

Wnioski można składać:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy Pilchowice,
  2. wysłać skanem na adres e-mail: oswiata@pilchowice.pl
  3. wysłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu)

w terminie do dnia 10 lipca 2020 roku według wzoru stanowiącego załącznik do w/w uchwały wraz z kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

W zawiązku z panującą sytuacją w trosce o Państwa bezpieczeństwo zaleca się, aby formą wypłaty stypendium był przelew bankowy na wskazane we wniosku konto.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy
w Pilchowicach – Mirela Wiciok tel. 32 235 64 75

Wniosek o stypendium

Dane identyfikacyjne

Stypendium- uchwała Rady Gminy

Print Friendly, PDF & Email