Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że w dniu 31 lipca br. ( piątek ) będą wydawane zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Zaświadczenia będą wydawane od godziny 10:00 do godziny 14:00 na portierni szkolnej ( główne wejście do budynku szkoły ).

Zaświadczenie odbierają uczniowie po okazaniu legitymacji szkolnej bądz rodzice/ opiekunowie ucznia.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie,

mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie naszych uczniów, proponujemy nastepujące formy odbioru tegorocznych świadectw.

Dla chętnych osób w dniu 26 czerwca – według zasad i harmonogramu przedstawionego poniżej:

HARMONOGRAM I ZASADY ODBIORU ŚWIADECTW 26 CZERWCA

lub w sposób indywidualny od dnia 29 czerwca po wcześniejszym uzgodnieniu daty oraz godziny z sekretariatem szkoły.

Jednocześnie przypominamy o konieczności oddania do biblioteki szkolnej  podręczników oraz lektur.

 

Z poważaniem,

Łukasz Kwiotek,

dyrektor ZSP w Pilchowicach

Stypendium Wójta dla uzdolnionych uczniów.

 

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami naukowymi
i artystycznymi mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium wójta.

Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XII/115/19 Rady Gminy Pilchowice
z dnia 24.10.2019 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Pilchowice.

Zgodnie z uwagami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informuję, że podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium jest uczeń działający poprzez rodzica czy opiekuna prawnego.

Wnioski można składać:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy Pilchowice,
  2. wysłać skanem na adres e-mail: oswiata@pilchowice.pl
  3. wysłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu)

w terminie do dnia 10 lipca 2020 roku według wzoru stanowiącego załącznik do w/w uchwały wraz z kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

W zawiązku z panującą sytuacją w trosce o Państwa bezpieczeństwo zaleca się, aby formą wypłaty stypendium był przelew bankowy na wskazane we wniosku konto.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy
w Pilchowicach – Mirela Wiciok tel. 32 235 64 75

Wniosek o stypendium

Dane identyfikacyjne

Stypendium- uchwała Rady Gminy

Zakończenie roku szkolnego – rozdanie świadectw w SP

Drodzy rodzice,
W związku z faktem , iż rok szkolny dobiega końca, analizujemy możliwe formy zakończenia roku szkolnego i rozdania świadectw. Na bieżąco obserwujemy sytuację epidemiczną w naszej gminie.
Zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci, ich rodzin i wszystkich pracowników jest dla nas najważniejsze.
Najpóźniej do 22 czerwca przekażemy informacje w tym zakresie.
Łukasz Kwiotek
dyrektor ZSP w Pilchowicach