Informacja dotycząca zdalnego nauczania

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przekazuję informacje:
1. Nauczyciele realizują kształcenie na odległość, wykorzystując dziennik
elektroniczny, pocztę służbową nauczyciela i inne komunikatory dostępne
dla ucznia i nauczyciela.
2. Kształcenia uwzględnia możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap
edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do czasu korzystania
z urządzeń umożliwiających pracę zdalną.
3. Nauczyciele wykorzystują dostępne w Internecie narzędzia i materiały edukacyjne,
w szczególności rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
(platforma edukacyjna www.epodreczniki ), Centralną i Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
4. Nauczyciele uwzględniają w procesie nauczania zasady bezpiecznego
i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających
komunikację elektroniczną, łączą przemiennie kształcenie z użyciem monitorów
ekranowych z tradycyjnymi rozwiązaniami (podręcznik, ćwiczenia, zeszyt, atlas).
5. Prace uczniów są oceniane. Uczniowie przesyłają wykonane prace nauczycielowi
w formie określonej przez nauczyciela. W szczególnie uzasadnionym przypadku,
kiedy uczeń nie może wysłać pracy drogą elektroniczną, dopuszczalne jest oddanie
prac przez ucznia do oceny/poprawy po powrocie do szkoły. Uczeń ma obowiązek
niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela.
6. Uzyskane podczas nauczania zdalnego oceny zostaną wpisane do dziennika
elektronicznego.
7. O postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach nauczyciel
informuje ucznia oraz jego rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
8. W trakcie nauczania zdalnego wszelkie konsultacje z rodzicami i uczniami
odbywać się będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego na bieżąco według
potrzeb (lub telefonu komórkowego).
9. O sposobie kontaktu i prowadzenia zajęć decydują poszczególni nauczyciele.

Starajmy się wspólnie pozytywnie motywować i zachęcać dzieci i młodzież do
samodzielnej pracy, nie krytykujmy, gdy coś im nie wychodzi.
Ze względu na trudną sytuację dla wszystkich, prosimy o wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Łukasz Kwiotek

dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach

Print Friendly, PDF & Email

UWAGA!!! Przedłużenie naboru do szkół i przedszkoli.

W związku z obecną sytuacją w kraju związaną z zagrożeniem koronawirusem, nabór do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Pilchowice został przedłużony do dnia 26 marca 2020 r. (godz. 15.00).

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej (w formie skanu dokumentów). Prosimy pamiętać o koniecznych załącznikach.

Adres mailowy szkoły, na który można przesyłać dokumenty: zs@pilchowice.pl

W celu potwierdzenia złożenia wniosku w formie mailowej oraz potwierdzenia kompletności dokumentacji , proszę po przesłaniu wniosku na adres e-mail  o kontakt telefoniczny z szkołą pod nr tel: 32 235 65 22.

Łukasz Kwiotek

dyrektor ZSP Pilchowice

Print Friendly, PDF & Email

Ważny komunikat szkolnego psychologa

Drodzy rodzice,

Ze względu na rozprzestrzeniające się fałszywe informacje na temat COVID-19 oraz związany z nimi poziom lęku, przedstawiam Państwu opracowanie Amerykańskiej Akademii Psychiatrii Dzieci i Młodzieży dotyczącej rozmowy z dziećmi i adolescentami o aktualnych wydarzeniach:

Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Ważna informacja dotycząca rekrutacji

W związku z obecną sytuacją w kraju związaną z zagrożeniem koronawirusem, informuję, że wnioski o przyjęcie dzieci do Publicznego Przedszkola oraz  klasy I Szkoły Podstawowej, będzie można wysyłać również drogą mailową w formie skanu dokumentów na adres: zs@pilchowice.pl

Termin składania wniosków do 20 marca br. oraz dotychczasowa dopuszczalna forma składania dokumentów pozostają bez zmian.

W celu potwierdzenia złożenia wniosku w formie mailowej oraz potwierdzenia kompletności dokumentacji , proszę po przesłaniu wniosku na adres e-mail  o kontakt telefoniczny z szkołą pod nr tel: 32 235 65 22.

Łukasz Kwiotek

Dyrektor ZSP w Pilchowicach

Print Friendly, PDF & Email

Wsparcie uczniów w czasie zawieszenia zajęć

Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Pilchowicach będą wspierać uczniów w nauce i przekazywać materiały do samodzielnej pracy w domu poprzez:
– dziennik elektroniczny,
– pocztę służbową home.pl,
– Google Clasroom lub inną formę wypracowaną przez  nauczycieli stosowaną zwyczajowo do przekazywania takich materiałów.
Prosimy rodziców o monitorowanie informacji w tym zakresie.
Print Friendly, PDF & Email

Komunikat w sprawie ZAWIESZENIA zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Uprzejmie Państwa informuję, że zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, w ramach działań profilaktycznych, związanych z koronawirusem, od 12 do 25 marca br. ZAWIESZA SIĘ funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach.

W dniach 12 i 13 marca nie będą odbywać się zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze, a  jedynie opiekuńcze.
Przy czym zwracam się do Państwa z apelem, by korzystać z tej opieki wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych.

Od poniedziałku 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą na zajęcia.

Nabór do szkoły i przedszkola na 2020/2021 będzie realizowany
w dotychczasowej formie.

Wnioski będą przyjmowane w godzinach 8.00 – 15.00.

Łukasz Kwiotek

Dyrektor ZSP w Pilchowicach

Print Friendly, PDF & Email