Wiosenna przerwa świąteczna

Szanowni Rodzice!
uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Informacja na ten temat została opublikowana na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) – § 3 ust.1 pkt 3.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Print Friendly, PDF & Email

Rekrutacja do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej

Poniżej przedstawiamy listę kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pilchowicach:

Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych

Rodzice dzieci zakwalifikowanych spoza obwodu szkoły do klasy I w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pilchowicach w roku szkolnym 2020/2021 zobowiązani są w terminie 07.04.2020r. – 20.04.2020r. do złożenia oświadczenia woli dotyczącego przyjęcia dziecka.

Oświadczenie , można złożyć w sekretariacie ZSP w Pilchowicach bądź przesłać drogą elektroniczną ( skan lub zdjęcie oryginału oświadczenia)na adres: zs@pilchowice.pl

Druk oświadczenia można pobrać z strony: http://www.zs.pilchowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/O%C5%9Bwiadczenia-woli-pdf.pdf , bądź na portierni ZSP w Pilchowicach.

Informujemy również , że niezłożenie oświadczenia woli kandydatów spoza obwodu szkoły  w wyznaczonym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w szkole.

Print Friendly, PDF & Email

Informacja dotycząca zdalnego nauczania

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przekazuję informacje:
1. Nauczyciele realizują kształcenie na odległość, wykorzystując dziennik
elektroniczny, pocztę służbową nauczyciela i inne komunikatory dostępne
dla ucznia i nauczyciela.
2. Kształcenia uwzględnia możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap
edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do czasu korzystania
z urządzeń umożliwiających pracę zdalną.
3. Nauczyciele wykorzystują dostępne w Internecie narzędzia i materiały edukacyjne,
w szczególności rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
(platforma edukacyjna www.epodreczniki ), Centralną i Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
4. Nauczyciele uwzględniają w procesie nauczania zasady bezpiecznego
i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających
komunikację elektroniczną, łączą przemiennie kształcenie z użyciem monitorów
ekranowych z tradycyjnymi rozwiązaniami (podręcznik, ćwiczenia, zeszyt, atlas).
5. Prace uczniów są oceniane. Uczniowie przesyłają wykonane prace nauczycielowi
w formie określonej przez nauczyciela. W szczególnie uzasadnionym przypadku,
kiedy uczeń nie może wysłać pracy drogą elektroniczną, dopuszczalne jest oddanie
prac przez ucznia do oceny/poprawy po powrocie do szkoły. Uczeń ma obowiązek
niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela.
6. Uzyskane podczas nauczania zdalnego oceny zostaną wpisane do dziennika
elektronicznego.
7. O postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach nauczyciel
informuje ucznia oraz jego rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
8. W trakcie nauczania zdalnego wszelkie konsultacje z rodzicami i uczniami
odbywać się będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego na bieżąco według
potrzeb (lub telefonu komórkowego).
9. O sposobie kontaktu i prowadzenia zajęć decydują poszczególni nauczyciele.

Starajmy się wspólnie pozytywnie motywować i zachęcać dzieci i młodzież do
samodzielnej pracy, nie krytykujmy, gdy coś im nie wychodzi.
Ze względu na trudną sytuację dla wszystkich, prosimy o wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Łukasz Kwiotek

dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach

Print Friendly, PDF & Email

UWAGA!!! Przedłużenie naboru do szkół i przedszkoli.

W związku z obecną sytuacją w kraju związaną z zagrożeniem koronawirusem, nabór do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Pilchowice został przedłużony do dnia 26 marca 2020 r. (godz. 15.00).

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej (w formie skanu dokumentów). Prosimy pamiętać o koniecznych załącznikach.

Adres mailowy szkoły, na który można przesyłać dokumenty: zs@pilchowice.pl

W celu potwierdzenia złożenia wniosku w formie mailowej oraz potwierdzenia kompletności dokumentacji , proszę po przesłaniu wniosku na adres e-mail  o kontakt telefoniczny z szkołą pod nr tel: 32 235 65 22.

Łukasz Kwiotek

dyrektor ZSP Pilchowice

Print Friendly, PDF & Email

Ważny komunikat szkolnego psychologa

Drodzy rodzice,

Ze względu na rozprzestrzeniające się fałszywe informacje na temat COVID-19 oraz związany z nimi poziom lęku, przedstawiam Państwu opracowanie Amerykańskiej Akademii Psychiatrii Dzieci i Młodzieży dotyczącej rozmowy z dziećmi i adolescentami o aktualnych wydarzeniach:

Czytaj dalej

Print Friendly, PDF & Email

Ważna informacja dotycząca rekrutacji

W związku z obecną sytuacją w kraju związaną z zagrożeniem koronawirusem, informuję, że wnioski o przyjęcie dzieci do Publicznego Przedszkola oraz  klasy I Szkoły Podstawowej, będzie można wysyłać również drogą mailową w formie skanu dokumentów na adres: zs@pilchowice.pl

Termin składania wniosków do 20 marca br. oraz dotychczasowa dopuszczalna forma składania dokumentów pozostają bez zmian.

W celu potwierdzenia złożenia wniosku w formie mailowej oraz potwierdzenia kompletności dokumentacji , proszę po przesłaniu wniosku na adres e-mail  o kontakt telefoniczny z szkołą pod nr tel: 32 235 65 22.

Łukasz Kwiotek

Dyrektor ZSP w Pilchowicach

Print Friendly, PDF & Email