Stypendium Wójta dla uzdolnionych uczniów.

 

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami naukowymi
i artystycznymi mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium wójta.

Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XII/115/19 Rady Gminy Pilchowice
z dnia 24.10.2019 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Pilchowice.

Zgodnie z uwagami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informuję, że podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium jest uczeń działający poprzez rodzica czy opiekuna prawnego.

Wnioski można składać:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy Pilchowice,
  2. wysłać skanem na adres e-mail: oswiata@pilchowice.pl
  3. wysłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu)

w terminie do dnia 10 lipca 2020 roku według wzoru stanowiącego załącznik do w/w uchwały wraz z kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

W zawiązku z panującą sytuacją w trosce o Państwa bezpieczeństwo zaleca się, aby formą wypłaty stypendium był przelew bankowy na wskazane we wniosku konto.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy
w Pilchowicach – Mirela Wiciok tel. 32 235 64 75

Wniosek o stypendium

Dane identyfikacyjne

Stypendium- uchwała Rady Gminy

Print Friendly, PDF & Email